• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Реформа дошкільної освіти

Реформа дошкільної освіти

У цьому розділі сайту можна завантажити найновішу нормативну документацію, що стосується функціонування дошільної освіти.

/Files/images/imageyyy001.png

Нормативно-правові акти щодо організації функціонування дошкільних закладів

1.Закон України "Про освіту"(2017р.)

2. Закон України «Про дошкільну освіту»

3. Закон України «Про охорону дитинства»

4. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної се­ редньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

5. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні (Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008)

6. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 № 629)

7. Конвенція про права дитини (з 27 вересня 1991 р.)

8 Концепція Нової української школи


9. Резолюція І Всеукраїнського з’їзду Педагогічних працівників дошкільної освіти 5 листопада 2010 року

Указ Президента України

від 13.10.2015 № 580/2015 " Про стратегію національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки

Загальні питання

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

1. Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад» «загальноосвітній навчальний заклад - до­ шкільний навчальний заклад» (затверджено постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 12.03.2003 №306; зміни - постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №768)

2. Положення про заклад дшкільної освіти (затверджене постановою Кабі­нету Міністрів України від 27.01.2021 №86)

3. Положення про центр розвитку дитини (затверджене постановою Кабінету Міні­ стрів України від 15.10.2009 №1124)

4. Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загаль­ноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» (затверджене наказом Мініс­терства освіти і науки України від 23.03.2005 №178)

5. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстровано в Міністерстві юс­тиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550)

6. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затвердже­не наказом Міністерства освіти України від 07.11.2000 №522

7. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів ( затверджений наказом Міністерством охорони здоров'я України від 24.03.2016 року № 234)

8. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально- виховних закладів України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 №455; зміни - наказ Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 №73)

9.Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до дер­жавної і комунальної форми власності (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796)

10.Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних за­кладів (постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243; зміни - по­ станови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003, від 22.06.2005 №507)

Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. Примірний статут дошкільного навчального закладу (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257)

2. Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 №1/9-165)

3. Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компен­сую чого типу (затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністер­ством охорони здоров'я України від 27.03.2006 №240/165)

4. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), і груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)

5. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)

6. Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізично­го та (або) розумового розвитку (наказ Міністерства освіти України від 27.11.2007 №1041)

7. Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально - дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти ( наказ Міністерства освіти України від 19.12.2017 № 1633)

8. Примірна Інструкція з діловодства у дошкільних навчвальних закладах (затверджена нака­зом МОНМСУ від 01.10.2012 №1059)

9. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закла­дів (лист Міністерства освіти і науки України від 18.02.2011 №1/9-114)

10. Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №372)

11. Про затвердження Примірного положення про команду психолого - педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти ( наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609)

12. Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах ( наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 № 104/52)

13. Про затвердження Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді ( наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641)

Інструктивні та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуван­ням дітей (лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 №1/9-812)

2. Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних за­кладах (лист Міністерства освіти України від 17.08.2005 №1/9-431)

3. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист Міністерства освіти України від 07.05.2007 №1/9-263)

4. Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти ( лист Міністерства освіти України від 19.04.2018 № 1/9- 249)

5. Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закла­ду (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389)

6. Інструктивно-методичними рекомендації «Про режим роботи дошкільних на­вчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки від 24.01.2007 №1/9-36)

7 "Про організацію національно - патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах ( лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 № 1/9 - 396)

8. Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах ( лист Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 № 1/9 - 487)

Медичне обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах

1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №826).

2. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Мі­ністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 року №432/496)

3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370)

4. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370)

5. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністер­ства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)

6. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допо­моги (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

1. Закон України «Про дитяче харчування»

2. Закон України «Про якість та безпечність харчових продуктів»

3. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

4. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (по­станова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591)

5. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних за­кладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2002 № 1243)

6. Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (постанова Кабінету Міні­стрів України від 21.05.1992 № 258)

7. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (за­тверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністер­ством охорони здоров'я України від 01.06.2005 № 242/329)

8. Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загально­ освітніх, позашкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563)

9. Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів пра­цівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280)

10. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчаль­них закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394)

11. Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь (лист Міністерства осві­ти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795)

12. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (за­тверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністер­ства охорони здоров'я України від 17.04.2006 №298/227; зареєстровано в Мініс­терстві юстиції України 5 травня 2006 року за №523/12397), (Із змінами, внесеними згідно з наказом МОНМС України від 26.02.2013 № 202/165 (z0440-13))

Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільних навчальних закладах

1. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкіль­них, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України (за­тверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 №458)

2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (лист Міністерства освіти і "науки України від 27.08.2004 №1/9-438)

3. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 №1/9-563)

4. Щодо організації фізично - оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах ( лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016.№ 1-9- 456)

Нормативно-правове та методичне забезпечення дошкільної освіти

Базовий компонент дошкільної освіти нова редакція 2021р.

Програми:

Комплексні програми:

«Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);

«Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.);

«Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.);

«Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція 2016 року;

«Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К. Л., авт. колектив – Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дем`яненко О.Є. та ін.) – нова редакція 2015 року;

«Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. кер. – Богуш А.М., упор. – Байєр О.М., Батліна Л.В., Григоренко Г.І., Дорошенко З.П. та ін.) – нове видання 2015 року;

«Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. – Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. та ін.) – чинна до кінця навчального року;

«Я у Світі», програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. – Кононко О. Л.). – нова редакція 2014 року;

«Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол. – Гавриш Н.В., Піроженко Т.О.), 2017р.

«Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою (авт. – Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.).

Додаткові програми (парціальні)

«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

«Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);

« Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації для дітей дошкільного віку (авт. – Кулікова І.А., Шкваріна Т.В.),2015

«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. - Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).;

«Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

«Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» ( авт. – А.М.Богуш, І.Л.Сіданіч, В.Є.Сучок та інші);

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.);

«Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

«Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)», програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою (авт. – Єфименко М.М., Мельниченко Ю.В.);

«Шкіряний м`яч», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол (авт. – Дроздюк В.І., Д`яконова Н.С., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.);

«Настільний теніс», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в настільний теніс (авт. – Авраменко О.М., Дроздюк В.І., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.);

«Юний легкоатлет», програма з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку (авт. – Масляк І.П., Кулик Н.А.);

«Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);

«Смайлик», програма з формування основ комп`ютерної грамотності у дітей старшого дошкільного віку (авт. – Резніченко І.Ю.);

«Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.);

«Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.);

«Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот» (авт. – Богуш А.М.);

«Скарбниця гагаузької мови, мови моїх батьків», навчальна програма для дітей старшого дошкільного віку дошкільних навчальних закладів (авт. – Бучацька Т.Г., Кочмар Р.М.).

Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації "Безмнежний світ гри з LEGO ( автор Рома О.Ю.)

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у світ» (авт. - Жук В.В., ЛитовченкоС.В., МаксименкоН.Л. та ін. );

Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (авт. - ЛуцькоК.В.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Розвиток мовлення», методичні рекомендації (авт. - Блеч Г.О.);

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (авт. - СкрипникТ.В. та ін.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень (авт. - ШульженкоД.І., Островська К.О., Рибак Ю.В. та ін.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату ( заг. ред. ШевцовоїА.Г.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» ( за заг. ред. - СакТ.В.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку з важкими порушеннями зору (авт. - ГудимІ.М. та ін);

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - РібцунЮ.В.);

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Бартєнєва Л.І. );

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Формування соціальних навичок», методичні рекомендації (авт. – Висоцька А. М.);

«Довкілля і розвиток мовлення», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Міненко А.В., Мякушко О.І.);

«Фізичне виховання і основи здоров`я», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. - Гладченко І.);

«Фізичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Бобренко І.);

«Музичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Василевська О. та ін.);

«Образотворча діяльність», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Трикоз С.)

Нормативні документи

1.Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455)

2.Інструктивно-методичними рекомендації «Про організовану і самостійну діяль­ність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 №1.4/18-3082)

3. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують до­ шкільні навчальні заклади (лист Міністерства освіти і науки від 18.12.2000 №1/9-510).

4. Інструктивно-методичними рекомендації «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (лист Міністерства освіти і науки від 04.10.2007 №1/9-583)

5. Інструктивно-методичними рекомендації «Про здійснення соціально-педа­гогічного патронату» (лист Міністерства освіти і науки від 17.12. 2008 №1/9-811)

6.Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку (лист Міністерства освіти і на­уки від 27.09.2010 №1/9-666)

7. Перелік навчальної літератури,рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах (лист МОН України від 10.06.2019 №1/9- 365)

8.План дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних на­вчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закла­дів на 2009-2012 роки (схвалений рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2009 №3/2-2)

9. Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (наказ МОН України від 20.04.2015 № 446)

10 Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах ( лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9 - 454).

11. Щодо організації фізкультурно - оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах ( лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456)

12. Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти ( лист МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491)

13. Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок ( лист МОН України від 27.06.2019 № 1/9-414)

14. Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р. ( лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9 - 409)

Кiлькiсть переглядiв: 1324